Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dzierżawę analizatora hematologicznego wraz z wyposażeniem, kompletem odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania badań hematologicznych w ilości 32000 szt na okres 24 miesięcy”. Znak sprawy: ZR-02/2019

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
„Dzierżawę analizatora hematologicznego wraz z wyposażeniem, kompletem odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania badań hematologicznych w ilości 32000 szt na okres 24 miesięcy”. Znak sprawy:  ZR-02/2019
 
Termin składania ofert upływa dnia  11.01.2019 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2019 r. o godzinie 12:15.
Dokumentacja do sprawy: