Ustawy i rozporządzenia

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Klauzula informacyjna

 

O publicznej służbie krwi

 

Określenie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi

 

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r

 

Równoważna ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych

 

W sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność w rodzaju stacjonarnei całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami

 

Sposób prowadzenia rejestru dawców krwi

 

Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

 

Szczegółowy tryb przekształcania wojewódzkich stacji krwiodawstwa w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

 

Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

 

Tryb przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi

 

Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi

 

Warunki pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi

 

Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki honorowej Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

 

Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu

 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu