Zaproszenie do złożenia oferty na „Odbiór i transport oraz składowanie odpadów stałych-komunalnych”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu: 
 „Odbiór i transport oraz składowanie odpadów stałych-komunalnych”

Dokumentacja do sprawy:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2