Zaproszenie do złożenia oferty na „Materiały wykorzystywane do oznaczenia antygenu HLA B27 i wykonywania testu limfocytotoksycznego”

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do złożenia oferty na :
 
Materiały wykorzystywane do oznaczenia antygenu HLA B27 i wykonywania testu limfocytotoksycznego