Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Wykonanie badań dla 20 000 donacji w celu wykrycia RNA HAV i DNA B19 metodami NAT”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
„Wykonanie badań dla 20 000 donacji w celu wykrycia RNA HAV i DNA B19 metodami NAT”
Znak sprawy 136/2018  
 
Termin składania ofert upływa dnia  05.10.2018 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10.2018 r. o godzinie 12:15.
 
Dokumentacja do sprawy:

OGŁOSZENIE

 


Zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty