Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Sukcesywna sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
 „Sukcesywną sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych”
 
Termin składania ofert upływa dnia  20 lipca 2018 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 lipca 2018 r. o godzinie 12:15.
Dokumentacja do sprawy: