Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „ Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego etykiet oraz taśm barwiących”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:

„ Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego etykiet oraz taśm barwiących”

 
Termin składania ofert upływa dnia  07.08.2018 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.08.2018 r. o godzinie 12:15.
Dokumentacja do sprawy: