Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego” znak sprawy ZR-158/2018

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
„Odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego”  znak sprawy   ZR-158/2018
 
Termin składania ofert upływa dnia  17.12.2018 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2018 r. o godzinie 12:15.
Dokumentacja do sprawy: