Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dostawę materiałów medycznych i drobnego sprzętu”.

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
 

 „Dostawę materiałów medycznych i drobnego sprzętu”.
ZP-6/2018

 
Termin składania ofert upływa dnia  30.08.2018 r. o godzinie 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.08.2018 r. o godzinie 9:15.
 
Dokumentacja do sprawy:

SIWZ

 

Ogłoszenie

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ


Informacja z otwarcia ofert

UNIEWAŻNIENIE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty