Zaproszenie do złożenia oferty na „Odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:
 
 
 
 
 
Odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego
 - Ogłoszenie
 

Dokumentacja do sprawy:

 
 - Projekt umowy
 
Odpowiedzi na zadane pytania:
 - Pytania I
 - Pytania II
 
 
Informacje z otwarcia i wyboru Wykonawców
 - zawiadomienie o wyborze wykonawcy