Zaproszenie do złożenia oferty na „Odbiór i transport oraz składowanie odpadów stałych-komunalnych”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:
 
 
 
 
 
„Odbiór i transport oraz składowanie odpadów stałych-komunalnych”
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu
 -ogloszenie
 

Dokumentacja do sprawy: