Zaproszenie do udziału w postępowaniu Sprawa nr NA-ZP-250/04/04/16

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:
 
 
 
 
 
Sprawa nr NA-ZP-250/04/04/16
 - Ogłoszenie
 

Dokumentacja do sprawy:

 - SIWZ
 - Formularz oferty
 - Formularz asortymentowo-cenowy
 - Parametry graniczne dla przedmiotu zamówienia
 - Oświadczenie Wykonawcy
 - Projekt umowy
 - Wykaz wykonanych zamówień
 
Odpowiedzi na zadane pytania:
 - Pytania I
 - Pytania II
 
Informacje z otwarcia i wyboru Wykonawców
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 - Przedłużenie związania ofertą
 - Zawiadomienie o odrzuceniu oferty II
 - Uzasadnienie odrzucenia oferty
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II
 - załącznik nr 1