Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:
 
 
 
 
 
Sprawa nr NA-ZP-250/04/07/14
 - Ogłoszenie
 

Dokumentacja do sprawy:

 - SIWZ
 - Opis przedmiotu zamówienia
 - Formularz oferty
 - Oświadczenie Wykonawcy
 - Projekt umowy
 - Wykaz wykonanych zamówień
 
Odpowiedzi na zadane pytania:
 - Pytania I
 
 
Informacje z otwarcia i wyboru Wykonawców
 - informacja z otwarcia ofert
 - załącznik nr 1