Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Sprzedaż i dostawę środków do mycia i dezynfekcji ” ZR-153/2018

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
„Sprzedaż i dostawę środków  do mycia i dezynfekcji ” ZR-153/2018
 
Termin składania ofert upływa dnia  27.11.2018 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.11.2018 r. o godzinie 12:15.
Dokumentacja do sprawy: