Wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert