Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu

 zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Wirówka do krwi wraz z komputerem i oprogramowaniem” ZP-6/2019

Dokumentacja sprawy