Majątek RCKiK

L.p. Nazwa i grupa
wg Klasyfikacji Środków Trwałych
Wartość brutto Wartość netto
2013 2014 2013 2014
1. Grunty (GRUPA 0) 431 877 431 877 431 877 431 877
2. Budynki i lokale ( GRUPA I) 892 912 892 912 197 955 175 632
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (GRUPA II) 37 605 57 434 19 547
4. Kotły i maszyny energetyczne (GRUPA III) 13 328 13 328
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (GRUPA IV) 950 434 950 434 87 767 55 387
6. Urządzenia techniczne  (GRUPA VI) 42 906 402 906 3 325 672
7. Środki transportu (GRUPA VII) 3 193 501 3 193 501 1 088 218 742 908
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (GRUPA VIII) 2 570 401 2 451 280 210 277 150 387
  Razem: 8 132 964 8 393 672 2 019 419 1 576 410